Prime pentru producatorii agricoli crescatori de bovine si ovine/caprine

Prime pentru producatorii agricoli crescatori de bovine si ovine/caprine
Prime pentru producatorii agricoli crescatori de bovine si ovine/caprine

In urma unei instiintari de la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, Primaria Municipiului Giurgiu aduce la cunostinta producatorilor agricoli crescatori de bovine si ovine/caprine urmatoarele:

Avand in vedere Ordinul nr. 573 din 17 aprilie 2014, in cadrul ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul zootehnic se acorda prime producatorilor agricoli crescatori de animale, din speciile bovine si ovine/caprine, inscrisi in evidenta Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura cu cod unic de identificare, o singura data pe an, pentru urmatoarele scheme:
a) schema decuplata de productie in sectorul lapte;
b) schema decuplata de productie in sectorul carne;
c) schema decuplata de productie in sectorul ovine/caprine.
Conditiile de eligibilitate si modalitatile de acordare a ajutoarelor:

Prima pentru schema decuplata de productie in sectorul lapte se acorda producatorilor agricoli mentionati la art. 1, lit. a) din Ordinul 573/2014, crescatori de bovine, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) exploatatia de bovine sa fie inregistrata in Registrul National al Exploatatiilor (RNE) la data solicitarii primei;
b) solicitantul sa fie inregistrat in sistemul de administrare a cotelor de lapte in anul de cota 2013-2014;
c) solicitantul sa fi livrat si/sau vandut direct o cantitate de minimum trei tone de lapte in anul de cota de referinta 2012-2013.
Prima se acorda pe cantitatea de lapte produs si inregistrat la livrari si/sau vanzari directe in sistemul de administrare a cotelor de lapte in anul de cota 2012-2013.

Prima pentru schema decuplata de productie in sectorul carne se acorda producatorilor agricoli mentionati la art. 1 care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) detin un efectiv minim de trei capete bovine cu varsta de minimum 16 luni la data de referinta de 31 ianuarie 2013 inregistrate in RNE;
b) exploatatia de bovine este inregistrata in RNE la data de referinta 31 ianuarie 2013 si la data solicitarii primei.
Prima pentru schema prevazuta la art. 1 lit. b) din Ordinul 573/2014 se acorda pentru minimum trei capete bovine cu varsta de minimum 16 luni, precum si pentru tineretul bovin mascul si/sau femel cu varsta de minimum sapte luni, existent in exploatatie la data de referinta.
Pentru crescatorii de bovine nou-inregistrati in sistemul de administrare a cotelor de lapte in anul de cota 2013-2014, prima prevazuta la art. 1 lit. a) din Ordinul 573/2014 se acorda producatorilor agricoli mentionati la art. 1 care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) exploatatia de bovine sa fie inregistrata in RNE la data solicitarii primei;
b) solicitantul sa fi livrat si/sau vandut direct o cantitate de minimum 3 tone de lapte in anul de cota 20:3-2014;
Pentru exploatatiile de bovine infiintate in perioada 1 februarie 2013- 17 aprilie2014, prima pentru schema prevazuta la art. 1 lit. b) din Ordinul 573/2014, se acorda in mod corespunzator cu prevederile art. 4 alin (2) producatorilor agricoli mentionati la art. 1 care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) detin un efectiv minim de 3 capete bovine cu varsta de minimum 16 luni la data de 17 aprilie inregistrate in RNE;
b) exploatatia de bovine este inregistrata in RNE la data solicitarii primei.
Prima pentru schema cuplata de productie in sectorul ovine/caprine se acorda producatorilor agricoli mentionati la art. 1 din Ordinul 573/2014, crescatori de ovine/caprine, pentru femelele de caprine identificate conform legislatiei in domeniu care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) efectivul din exploatatie cu cod Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) sa fie de minimum 50 de capete de femele ovine/25 de capete de femele caprine, care au implinit varsta de minimum 1 an de la data de 30 martie a anului in care se face solicitarea primei;
b) efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicita prima sa fie cuprins in RNE, la data solicitarii primei;
c) efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicita prima sa fie menținut in exploatație la adresa/locația menționata in cerere pe perioada de reținere de 90 de zile de la data limita de depunere a cererii de plata;
d) sa dețina registrul individual al exploatației in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare și de inregistrare a animalelor din speciile ovina și casprina și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 și a Directivelor 92/102/CEE și 64/432/CEE.

Solicitanții trebuie sa depuna cererea unica de plata, pentru toate exploatațiile deținute cu cod atribuit de la ANSVSA, in perioada 06 mai – 30 mai a anului pentru care se face solicitarea, la centrul județean/local al Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura pe a carui raza teritoriala se afla exploatația inregistrata sau exploatația cu cel mai mare numar de animale, insoțita de documente generale și documente specifice fiecarei categorii de animale in funcție de schema aplicata.

Documente generale obligatorii sunt urmatoarele:
a) copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/pașaport/certificatul de inregistrare la oficiul registrului comerțului/certificatului de inregistrare fiscala, dupa caz, precum și copie de pe datele de identificare ale reprezentantului, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/pașaport;
b) copie de pe dovada de inregistrare a solicitantului in Registrul unic de identificare – RUI al Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura, numai pentru exploatații noi;
c) adeverința emisa prin proceduri SNIIA, de catre medicul veterinar cu competențe in acest sens, care atesta ca animalele pentru care se solicita ajutor au fost identificate in exploatația proprie/alta exploatație, ca sunt inregistrate in RNE și sunt cuprinse in Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor, iar acțiunile prevazute sunt efectuate la zi;
d) copie de pe prima și ultima pagina ale registrului individual al exploatației completat in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1.760/2000 in cazul exploatațiilor de bovine sau ale Regulamentului nr. 21/2004 in cazul exploatațiilor de ovine/caprine;
e) document coordonate bancare.

Documentele specifice care insoțesc cererea unica de plata pentru schema prevazuta la art.1 lit. a) și b) sunt:
a) copia de pe pașaportul fiecarui animal pentru care se solicita prima/copie de pe documentele care atesta ieșirile din efectiv, dupa caz, pentru schema prevazuta la art. 1 lit. b), in cazul exploatațiilor inființate in perioada 1 februarie 2013 – 17 aprilie 2014 și/sau nu au beneficiat de prima in anul 2013;
b) copia de pe dovada de inregistrare a beneficiarilor in sistemul de administrare a cotelor de lapte, precum și a cantitaților de lapte livrate și/sau vandute direct, pentru schema prevazuta la art. 1 lit. a) in cazul producatorilor agricoli, nou-inregistrați in sistemul de administrare a cotelor de lapte in anul de cota 2013-2014;
c) adeverința prin care se recunoaște statutul de crescator de bovine al solicitantului in cazul in care acesta deținea un efectiv de maximum 19 capete vaci in exploatație la data de 28 februarie 2014 sau in cazul producatorilor agricoli din exploatațiile nou-inființate in perioada 1 februarie 2013 – 17 aprilie 2014, care dețin maximum 19 capete vaci la data depunerii cererilor/noi inregistrați in sistemul de administrare a cotelor de lapte in anul de cota 2013-2014, eliberata de catre o organizație a crescatorilor de bovine, legal constituita, afiliata la o organizație a crescatorilor de bovine cu reprezentativitate naționala. Adeverința se elibereaza gratuit, indiferent daca este membru sau nu al organizației/asociației respective;
d) adeverința eliberata de organizația/asociația acreditata pentru inființarea și menținerea Registrului genealogic, prin care recunoaște statutul de crescator de bovine al solicitantului și prin care se confirma menținerea animalelor in Registrul genealogic al rasei, inscrise pana la data de 28 februarie 2014, in cazul producatorilor agricoli care la aceasta data dețineau un efectiv de minimum 20 capete vaci in exploatație sau se confirma inscrierea in Registrul genealogic al rasei, in cazul producatorilor agricoli din exploatațiile inființate in perioada 1 februarie 2013 – 17 aprilie 2014/nou-inregistrați in sistemul de administrare a cotelor de lapte in anul de cota 2013-2014, care dețin minimum 20 capete vaci la data depunerii cererii.
Documentul specific care insoțește cererea unica de plata pentru schema prevazuta la art. 1 lit. c) este adeverința prin care se recunoaste statutul de crescator de ovine/caprine al solicitantului, eliberata de catre asociatiile crescatorilor de ovine/caprine legal constituite.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Despre cookie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close